Πρέσσα για ξύλα, Σχιστήρι ξύλων, Ξυλόπρεσσα, Καυσόξυλα